آرتروز

آرتروز

artritas dėlės

آرتریت یک بیماری التهابی مفصل است. این می تواند نتیجه یک بیماری عفونی (سل، سوزاک، بروسلوز، اسهال خونی، آنژین) و همچنین تروما باشد.

یک درمان احتمالی رایج برای آرتریت، هیرودتراپی با استفاده از دستگاه‌های پزشکی و آماده‌سازی از ترشحات بزاق آنها است. روش چینی باستان، که سالها تمرین را تحمل کرد و ارتباط خود را در زمان ما از دست نداد. در شرایط مدرن، این شاخه از پزشکی در ارتباط با مواد فعال بیولوژیکی موجود در غدد بزاقی زالو که تأثیر مثبتی بر بدن انسان دارد، رشد جدیدی را تجربه می کند.